Chính sách về bồi thường hàng hóa của AhaMove

Việc bồi thường sẽ căn cứ trên giá trị Hàng Hóa bị mất mát, hư hỏng trong quá trình thực hiện Dịch Vụ.

Cơ sở để xác định giá trị thiệt hại là Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn trực tiếp (“Hóa Đơn”) tương ứng với lượng Hàng Hóa vận chuyển bị thiệt hại theo biên bản bàn giao hàng hóa giữa Khách Hàng và Tài xế của AhaMove.

Để có cơ sở giải quyết bồi thường, Khách Hàng phải cung cấp Hóa Đơn cho AhaMove trong thời vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ thời điểm AhaMove có thông báo.

Tối đa ba mươi (30) ngày kể từ ngày các bên thống nhất được việc bồi thường thiệt hại, AhaMove sẽ bồi thường thiệt hại cho Khách Hàng theo giá trị thiệt hại đã thống nhất.

Mức bồi thường

AhaMove có trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra trong quá trình cung ứng Dịch vụ khi lỗi hoàn toàn thuộc về AhaMove. Việc bồi thường thiệt hại liên quan đến thực trạng Hàng hóa được thực hiện như sau:

  • Trường hợp Bưu gửi là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ: mọi mất mát, hư hỏng hoặc bị tráo đổi do AhaMove thực hiện bồi thường 04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ đã sử dụng.
  • Trường hợp Bưu gửi là vật phẩm, hàng hóa: mức bồi thường như sau:

         a. Trường hợp Bên Sử dụng Dịch vụ có sử dụng dịch vụ thu hộ COD:

         b. Trường hợp Bên Sử dụng Dịch vụ không sử dụng dịch vụ thu hộ COD:

  • Lưu ý:
  1. Trong mọi trường hợp mức bồi thường không thấp hơn 04 (bốn) lần cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.
  2. Trong trường hợp Bên sử dụng Dịch vụ không cung cấp được Hóa đơn hợp pháp của Hàng hóa thì bồi thường 04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ”
  3. Trường hợp Hàng hóa bị thất thoát hoặc hư hỏng một phần và Bên sử dụng Dịch vụ cung cấp được chứng từ Hóa đơn thể hiện giá trị Hàng hóa thì AhaMove có trách nhiệm bồi thường phần giá trị Hàng hóa bị thất thoát hoặc hư hỏng đó.
  • Thời hạn bồi thường:

Bên có lỗi có nghĩa vụ bồi thường cho Bên còn lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Các Bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại và Bên sử dụng Dịch vụ cung cấp đầy đủ Hóa đơn chứng từ. Trường hợp quá thời hạn trên nhưng chưa bồi thường, Bên có lỗi còn phải trả thêm tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.


TAG: #chính sách bồi thường AhaMove #chính sách bồi thường #CS bồi thường #chinhsach boi thuong #boi thuong ahamove tai Top Ship #chính sách bồi thường tại topship #bồi thường hàng hóa thiệt hại
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan