Khi sử dụng dịch vụ vận chuyển tích hợp của Top Ship. Khách hàng tùy chọn dịch vụ đối tác vận chuyển nào tại Top Ship sẽ được áp dụng chính sách theo nhà vận chuyển với bưu gửi đó.

I.Thuật ngữ
“GHN” có nghĩa là Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh.
“Khách hàng” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức sử dụng Dịch vụ của GHN.
“Bưu gửi” có nghĩa là thư, gói, kiện hàng hóa được GNH chấp nhận, vận chuyển và phát hợp pháp trong hệ thống bưu cục của GHN.
“Đơn hàng” có nghĩa là yêu cầu thực hiện Dịch vụ được Khách hàng thiết lập qua Hệ thống hoặc được viết tay dưới dạng Phiếu gửi/Phiếu yêu cầu Dịch vụ có đầy đủ thông tin về Bưu gửi.
“Dịch vụ” có nghĩa là dịch vụ liên quan việc giao nhận Bưu gửi, bao gồm: chấp nhận, vận chuyển và phát Bưu gửi bằng các phương thức khác nhau từ địa điểm do Khách hàng chỉ định đến địa điểm của người nhận.
“Hệ thống” có nghĩa là phần mềm ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động hoặc website mà GHN thiết lập cho việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng, bao gồm tạo, quản lý, theo dõi tiến độ của Đơn hàng; thanh toán cước Dịch vụ; kiểm soát, đối chiếu dữ liệu về Bưu gửi và cước Dịch vụ.


Điều 1: Giá trị bưu gửi
Giá trị Bưu gửi (“Giá trị Bưu gửi”) được xác định theo quy định tại Mục  này sẽ là căn cứ để tính trách nhiệm bồi thường của GHN theo quy định tại Mục bên dưới đây.
Cho mục đích của Chính sách bồi thường này, Giá trị Bưu gửi sẽ được xác định là giá trị được ghi/thể hiện trên hóa đơn có giá trị pháp lý mà người bán xuất cho Khách hàng cho việc mua Hàng hóa đó (“Hóa đơn”)(*), với điều kiện là mô tả về Hàng hóa được nêu trên Hóa đơn phù hợp với mô tả mà Khách hàng tự ghi trên Đơn hàng.
(*) Lưu ý: Hóa đơn có giá trị pháp lý là:
• Hóa đơn giá trị gia tăng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) theo phương pháp khấu trừ; hoặc
• Hóa đơn bán hàng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp; hoặc
• Bộ hồ sơ kê khai hải quan, nếu Hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.

Cơ sở xác minh giá trị Bưu gửi/hàng hóa:

Giá trị Bưu gửi được xác minh bằng một trong các cơ sở sau (theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống):

 • là giá trị được ghi/thể hiện trên hóa đơn có giá trị pháp lý mà người bán xuất cho KH cho việc mua Hàng hóa đó (“Hóa đơn”), với điều kiện là mô tả về Hàng hóa được nêu trên Hóa đơn phù hợp với mô tả mà KH đã khai trên Đơn hàng;
 • thông tin giao dịch mua bán, gồm một trong 2 trường hợp sau:
  • Bản sao kê/ hình ảnh sao kê giao dịch: là hình ảnh việc chuyển tiền thanh toán hàng hóa qua ngân hàng hoặc ví điện tử; hoặc
  • Hình ảnh thể hiện giao dịch mua bán: được thể hiện bằng (i) hình ảnh của đoạn chat có hiển thị thông tin về giá trị hàng hóa và thông tin đơn hàng đã chốt trước thời điểm GHN thực hiện Dịch vụ, (ii) trong trường hợp Người gửi bán hàng thông qua việcphát video trực tiếp trên mạng xã hội thì Người gửi phải cung cấp được hình ảnh và đường link của video phát trực tiếp có kèm theo bình luận mua hàng (số lượng, giá trị hàng hóa, số điện thoại và địa chỉ của Người nhận) khớp với thông tin trên Đơn hàng.
 • giá trị trung bình của Bưu gửi được thể hiện trên trên 03 (ba) website thương mại điện tử do GHN lựa chọn ngẫu nhiên.

[1] Hóa đơn có giá trị pháp lý gồm (i) Hóa đơn giá trị gia tăng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) theo phương pháp khấu trừ; (ii) Hóa đơn bán hàng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp; hoặc (iii) Bộ hồ sơ kê khai hải quan, nếu Hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.III. Bồi thường bởi GHN

Điều 2: Bồi thường bởi GHN

2.1 Mức khai giá:

Giá trị Bưu gửi Mức khai giá
Dưới 3.000.000 VND (Một triệu đồng) Miễn phí
Từ 3.000.000 VND (Ba triệu đồng) trở lên 0,5% giá trị Bưu gửi

2.2 Trường hợp Bưu gửi bị mất, thất lạc, hư hỏng

GHN sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho KH nếu Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc xảy ra trong quá trình cung ứng Dịch vụ gây ra do lỗi của GHN. Trách nhiệm của GHN chỉ giới hạn trong thiệt hại và tổn thất trực tiếp và thực tế gây ra cho hoặc liên quan đến Bưu gửi. Các loại thiệt hại hoặc tổn thất khác (bao gồm nhưng không hạn chế bởi tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh) sẽ bị loại trừ.

a. Bưu gửi là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng và các loại văn bản khác:

Trong trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc, khoản tiền bồi thường GHN sẽ trả cho KH sẽ bằng 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.

b. Bưu gửi là vật phẩm, hàng hóa hoặc Phiếu có giá trị quy đổi[1]:

b1.Trường hợp Bưu gửi bị mất, thất lạc:

STT Tình trạng đơn hàng Giá trị hàng hóa
Khai giá Hóa đơn VAT < 1 triệu Từ 1 triệu đến < 3 triệu Từ 3 triệu trở lên
1 Đền 100% cơ sở xác minh giá trị Bưu gửi – tối đa không quá 1.000.000 VND (Một triệu đồng) Đền 100% cơ sở xác minh giá trị Bưu gửi – tối đa không quá 3.000.000 VND (Ba triệu đồng) Đền 100% cơ sở xác minh giá trị Bưu gửi – tối đa không quá 10.000.000 VND (Mười triệu đồng)
2 Không Đền 75% cơ sở xác minh giá trị Bưu gửi – tối đa không quá 1.000.000 VND (Một triệu đồng) Đền 75% cơ sở xác minh giá trị Bưu gửi – tối đa không quá 3.000.000 VND (Ba triệu đồng) 04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ
3 Không Đền 100% cơ sở xác minh giá trị Bưu gửi – tối đa không quá 1.000.000 VND (Một triệu đồng) 04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ 04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ
4 Không Không Đền 75% cơ sở xác minh giá trị Bưu gửi – tối đa không quá 1.000.000 VND (Một triệu đồng) 04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ 04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ

b2. Trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng:

Giá trị đền bù cho Bưu gửi bị hư hỏng được xác định như sau: Khoản tiền bồi thường sẽ phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của Bưu gửi, cụ thể được xác định như sau:

Khoản tiền bồi thường hư hỏng = Mức bồi thường tại Bảng 1 dưới đây (*) x (nhân với) Tỷ lệ bồi thường (quy định trong Bảng 2 về giá trị bồi thường đối với hàng hóa hư hỏng dưới đây) (**)

(*) Bảng 1 – Mức bồi thường:

STT Tình trạng đơn hàng Mức bồi thường
Khai giá Hóa đơn VAT Giá trị hàng hóa

< 1 triệu

Giá trị hàng hóa

Từ 1 triệu đến < 3 triệu

Giá trị hàng hóa

Từ 3 triệu trở lên

1 Tùy vào giá trị nào thấp hơn, cơ sở đền bù là (i) 100% giá trị hóa đơn, (ii) 100% COD, hoặc (iii) 1.000.000 VND (Một triệu đồng) Tùy vào giá trị nào thấp hơn, cơ sở đền bù là (i) 100% giá trị hóa đơn, (ii) 100% COD, hoặc (iii) 3.000.000 VND (Ba triệu đồng) Tùy vào giá trị nào thấp hơn, cơ sở đền bù là (i) 100% giá trị cơ sở xác minh, hoặc (ii) 10.000.000 VND (Mười triệu đồng)
2 Không Tùy vào giá trị nào thấp hơn, cơ sở đền bù là (i) 100% giá trị cơ sở xác minh, hoặc (ii) 1.000.000 VND (Một triệu đồng) Tùy vào giá trị nào thấp hơn, cơ sở đền bù là (i) 100% giá trị cơ sở xác minh, hoặc (ii) 3.000.000 VND (Ba triệu đồng) 04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ
3 Không Tùy vào giá trị nào thấp hơn, cơ sở đền bù là (i) 100% giá trị hóa đơn, (ii) 100% COD, hoặc (iii) 1.000.000 VND (Một triệu đồng) 04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ 04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ
4 Không Không Tùy vào giá trị nào thấp hơn, cơ sở đền bù là (i) 100% giá trị cơ sở xác minh, hoặc (ii) 1.000.000 VND (Một triệu đồng) 04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ 04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ

(**) Bảng 2 – Bảng Tỷ lệ bồi thường:

Loại bể vỡ, suy suyển hoặc hư hao Tỷ lệ bồi thường
1.     Bể vỡ phụ kiện/gói bọc bao gồm:
a.     Thùng hàng của Nhà sản xuất (đối với hàng hóa điện tử) 10%
b.     Mất phụ kiện đơn lẻ là hàng hóa bán độc lập Bồi thường phụ kiện bị mất bằng hiện vật hoặc bồi thường tối đa 100% giá trị phụ kiện
c.     Mất phụ kiện là một phần cấu thành của sản phẩm (không có khả năng thay thế) 100% giá trị sản phẩm.
2.     Dấu hiệu đã qua sử dụng 20%
3.     Bể vỡ hư hại
a.     Bể vỡ hư hại phần ngoại quan của sản phẩm không ảnh hưởng đến công năng sản phẩm 30%
b.     Bể vỡ hư hại ảnh hưởng đến công năng sản phẩm 100%

KH thừa nhận và đồng ý rằng: (i) GHN sẽ bồi thường cho trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng mà không có nghĩa vụ phải truy cứu nguyên nhân của các hư hỏng đó; (ii) Mức độ hư hỏng của Bưu gửi và Giá trị Bưu gửi sẽ do GHN có toàn quyền xác minh và quyết định; và (iii) GHN sẽ được quyền sở hữu hàng hóa trong Bưu gửi thuộc các trường hợp hư hỏng được GHN đền bù 100%. KH cam kết sẽ ký kết các tài liệu cần thiết cho mục đích chuyển quyền sở hữu đối với hàng hóa đó.

b3. Trường hợp mất, thất lạc hoặc hư hỏng một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một Bưu gửi:

 • Trường hợp xảy ra mất, thất lạc một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một Bưu gửi:

Khoản tiền bồi thường được xác định theo công thức sau:

 • Trường hợp hư hỏng một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một Bưu gửi:

Khoản tiền bồi thường được xác đinh theo công thức sau:

Khoản tiền bồi thường = Khoản tiền bồi thường mất hàng nêu tại Điều 2.2(b.3.i) x (nhân với) mức bồi thường theo Bảng 2 về giá trị bồi thường đối với hàng hóa hư hỏng (tại Điều 2.2(b.2))

2.3 Trường hợp chậm trễ giao phát Bưu gửi

a. Trễ toàn trình

Trong trường hợp Bưu gửi được phát cho Người Nhận trễ so với thời gian toàn trình thì GHN sẽ không tính Cước phí Dịch vụ của Đơn hàng bị trễ đó.

b. Không xử lý

Nếu GHN giữ (mà không thực hiện giao phát cho Người Nhận) Bưu gửi quá 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày Bưu gửi được GHN nhận từ KH hoặc không phát trả Bưu gửi cho KH hoặc thông báo cho KH lên nhận lại Bưu gửi trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày giao phát không thành công, thì GHN sẽ bồi thường theo như chính sách mất hàng được quy định tại Điều 2.2(b.1). Quy định tại Điều 2.2 này không áp dụng cho trường hợp hai bên đang có tranh chấp về Đơn hàng hoặc GHN trả Bưu gửi nhưng KH từ chối nhận lại Bưu gửi từ 03 (ba) lần trở lên.

2.4 Các lưu ý và quy định khác về trách nhiệm bồi thường của GHN

 • GHN sẽ chỉ thanh toán khoản tiền bồi thường trực tiếp cho KH. Trong trường hợp KH ủy quyền cho người khác nhận khoản tiền bồi thường, KH cần phải cung cấp cho GHN một thư ủy quyền hợp lệ được GHN chấp nhận.
 • Đối với Bưu gửi là Phiếu có giá trị quy đổi có thời hạn sử dụng thì KH sẽ chỉ được bồi thường nếu thời hạn sử dụng của phiếu phải còn ít nhất là 03 (ba) tháng tính từ khi GHN nhận Bưu gửi. KH thừa nhận và đồng ý rằng KH sẽ không có quyền yêu cầu bồi thường, và GHN sẽ không có trách nhiệm bồi thường, nếu phiếu có giá trị quy đổi bị mất hay hư hỏng không đạt điều kiện này.
 • Trong mọi trường hợp mất, thất lạc hoặc hư hỏng xảy ra cho Bưu gửi, khoản tiền bồi thường sẽ không thấp hơn 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.
 • KH thừa nhận và đồng ý rằng nếu KH từ chối hoặc không phối hợp để thực hiện đồng kiểm Bưu gửi với GHN thì trong trường hợp xảy ra mất mát, thất lạc, hư hỏng cho Bưu gửi, khoản tiền bồi thường GHN phải trả cho KH sẽ chỉ bằng 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.
 • KH thừa nhận và đồng ý rằng trong trường hợp xảy ra mất mát, thất lạc, hư hỏng cho Bưu gửi mà KH không cung cấp được Hóa đơn chứng minh Giá trị Bưu gửi theo quy định tại Điều 1 Phụ lục này thì khoản tiền bồi thường GHN phải trả cho KH sẽ chỉ bằng 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.
 • KH thừa nhận và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, khoản tiền bồi thường trên đã bao gồm việc hoàn trả Cước phí Dịch vụ đã thanh toán cho GHN.
 • KH từ bỏ và sẽ không thực hiện bất kỳ và mọi quyền, quyền yêu cầu, hành động chống lại GHN liên quan đến tổn thất, thiệt hại gây ra cho Bưu gửi vượt quá hạn chế trách nhiệm bồi thường của GHN như nêu tại Điều 2 này.

Điều 3. Bồi thường bởi KH

KH thừa nhận và đồng ý sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ cho GHN và cổ đông, giám đốc, người quản lý, nhân viên, nhà thầu, tư vấn của GHN (các “Bên được bồi thường của GHN”) không bị ảnh hưởng và tránh khỏi bất kỳ và mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí (bao gồm phí pháp lý), yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện, lệnh, yêu cầu, hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có thể được đưa ra chống lại hoặc phải gánh chịu bởi GHN và các Bên được bồi thường của GHN, là hậu quả của hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến:

 • Thiệt hại, hư hỏng, tổn thất, mất mát, hao hụt, trách nhiệm, yêu cầu, khiếu kiện liên quan đến Bưu gửi đó gây ra bởi hành động hoặc việc không thực hiện một hành động nào của KH, bao gồm nhưng không hạn chế bởi việc cung cấp, kê khai thông tin về Bưu gửi không đúng hoặc thiếu sót; đóng gói, bao bọc Bưu gửi không đầy đủ, không phù hợp, không cẩn thận, không tuân thủ quy định, hướng dẫn về đóng gói của GHN, nhà sản xuất hay quy định của pháp luật; Thông tin Người Nhận không đúng hoặc thiếu sót; hoặc
 • Bưu gửi thuộc trường hợp bị cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển theo quy định của pháp luật; hoặc
 • KH vi phạm quy định pháp luật.

Điều 4. Thời hạn đền bù

Sau khi Các bên xác định được trách nhiệm và mức bồi thường thiệt hại theo Phụ lục này, Bên bị thiệt hại có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ Hóa đơn có liên quan đến việc bồi thường cho Bên còn lại.

Bên có lỗi có nghĩa vụ bồi thường cho Bên còn lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hóa đơn, chứng từ có liên quan đến việc bồi thường. Trường hợp quá thời hạn trên nhưng chưa bồi thường, Bên có lỗi còn phải trả thêm tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Miễn trừ trách nhiệm

KH thừa nhận và đồng ý GHN sẽ được miễn trừ trách nhiệm và sẽ vô can đối với bất kỳ và mọi thiệt hại, tổn thất, mất mát, hư hỏng, bồi thường, chậm trễ, yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện, hành động của KH và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể được đưa ra chống lại hoặc phải gánh chịu bởi GHN và các Bên được bồi thường của GHN liên quan đến Bưu gửi được gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến:

 • Sự không tuân thủ bởi KH bất kỳ quy định của pháp luật về hàng hóa cấm hoặc hạn chế lưu thông, vận chuyển và các quy định khác của pháp luật (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp Bưu gửi không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ; bị kiểm tra, tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết điṇh của cơ quan có thẩm quyền hoặc an ninh sân bay);
 • Sự không tuân thủ bởi KH bất kỳ thỏa thuận nào về sử dụng Dịch vụ của GHN, hoặc bất kỳ quy định, chính sách nào của GHN (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi Bưu gửi nằm ngoài phạm vi nhận vận chuyển của GHN, địa chỉ giao hoặc nhận Bưu gửi không thuộc phạm vi cung ứng Dịch vụ của GHN, Bưu gửi thuộc danh mục hàng hóa không được vận chuyển qua đường hàng không; KH không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định hoặc theo Phụ lục 01);
 • Hành động hoặc không thực hiện hành động nào của KH, cho dù là do lỗi cẩu thả, bất cẩn, cố ý làm sai, hoặc lừa dối (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp việc cung cấp, kê khai thông tin về Bưu gửi không đúng hoặc thiếu sót; đóng gói, bao bọc Bưu gửi không đầy đủ, không phù hợp, không cẩn thận, không tuân thủ quy định, hướng dẫn về đóng gói của GHN, nhà sản xuất hay quy định của pháp luật; Thông tin Người Nhận không đúng hoặc thiếu sót KH không có chứng từ chứng minh Bưu gửi bị mất hoặc hư hỏng; KH không có chứng từ chứng minh việc sử dụng dịch vụ);
 • Hành động hoặc không thực hiện hành động của một bên thứ ba, cho dù là do lỗi cẩu thả, bất cẩn, cố ý làm sai, hoặc lừa dối (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp hàng hóa bị cướp, giật; hư hỏng, mất mát gây ra bởi Người Nhận; hàng hóa không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn về chất lượng, quy cách, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp màu sắc, kích cỡ, chất liệu sản phẩm không đúng với hình ảnh, thông tin được cung cấp bởi người bán hàng hoặc nhà sản xuất; chuyến bay chậm trễ hoặc bị hủy; bị cơ quan chức năng kiểm tra trên đường vận chuyển);
 • Đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa nằm trong Bưu gửi;
 • KH từ chối nhận lại Bưu gửi hoặc GHN không liên hệ được với KH sau khi GHN đã thực hiện giao trả lại Bưu gửi ít nhất 03 (ba) lần. Trong trường hợp này, KH thừa nhận và đồng ý rằng GHN sẽ có quyền giữ Bưu gửi trong vòng 06 (sáu) tháng kể từ lần trả cuối cùng. Sau khoảng thời gian này, KH thừa nhận và đồng ý rằng KH đã từ bỏ mọi quyền và quyền yêu cầu và GHN sẽ được miễn trừ khỏi mọi yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện liên quan đến Bưu gửi.
 • Trong trường hợp một phần thiệt hại, tổn thất xảy ra do KH vi phạm, KH thừa nhận và đồng ý sẽ từ bỏ quyền yêu cầu đối với, và GHN sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho, phần thiệt hại, tổn thất tương ứng với mức độ thiệt hại do KH gây ra.
 • Bưu gửi đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận Bưu gửi.
 • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam.

 

[1] Phiếu có giá trị quy đổi có thể được bồi thường bao gồm phiếu mua hàng giảm giá, phiếu quà tặng, hoặc các loại phiếu tương tự có giá trị quy đổi thành lợi ích.

Bài viết tương tự

Chính sách bảo hiểm và đền bù đơn hàng của J&T Express

Chính sách bảo hiểm và đền bù của J&T được tính như thế nào? Giá trị đóng bảo hiểm là căn cứ để xác định giá trị bồi thường khi có sự cố xảy ra. Dựa trên các mức giá trị đóng bảo hiểm khác nhau mà có phí bảo hiểm khác nhau. GIÁ TRỊ […]

Trường hợp miễn trừ trách nhiệm của J&T Express

J&T sẽ được miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại bồi thường thiệt hại đối với hàng hoá trong các trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, thất thoát như sau: Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm Khách hàng/Người gửi hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có […]

Chính sách bồi thường của GHTK

Khi sử dụng dịch vụ vận chuyển tích hợp của Top Ship. Khách hàng tùy chọn dịch vụ đối tác vận chuyển nào tại Top Ship sẽ được áp dụng chính sách theo nhà vận chuyển với bưu gửi đó. Toàn bộ đơn hàng của GHTK bắt buộc cần đóng bảo hiểm, mức phí như sau: […]

Bài viết liên quan

Thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5/2021 tại Topship

Topship chính thức thông báo lịch nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam 30/04 và Quốc tế Lao động 01/05 với nội dung chi tiết như sau: 1. Thời gian nghỉ lễ CB-NV Topship: Thời gian nghỉ: bắt đầu từ thứ sáu (30/04/2021) đến hết Chủ nhật (02/05/2021). Thời gian làm việc lại: Thứ hai […]

Hướng dẫn thiết lập địa chỉ lấy hàng mặc định trên trình duyệt

Một tài khoản có thể có nhiều địa chỉ lấy hàng nhưng chỉ có một thông tin lấy hàng được chọn làm mặc định nhằm mục đích tiết kiệm thời gian cho chủ shop trong quá trình tạo đơn giao hàng. Bạn có thể thiết lập nhanh địa chỉ lấy hàng mặc định theo các […]

Hướng dẫn chỉnh sửa/xóa bỏ địa chỉ lấy hàng trên trình duyệt

Địa chỉ lấy hàng sau khi  được lưu trên hệ thống nhà phân phối dịch vụ vận chuyển TOPSHIP luôn có thể chỉnh sửa hoặc xóa bỏ bất cứ lúc nào theo nhu cầu của chủ shop bằng cách thực hiện các bước sau. Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại https://topship.vn/login (Tham khảo hướng […]