Thống kê - Đối soát

Đối soát chi phí vận chuyển

Để đối soát chi phí vận chuyển, những phiên chuyển tiền mà eTop đã đối soát với bạn, khi nhấn xem chi tiết, tất cả thông tin sẽ được xổ ra hết cho Shop dễ xem và thống kê đối soát.


Đối soát chi phí COD như thế nào?

Để đối soát tiền thu hộ (COD), những phiên chuyển tiền mà eTop đã đối soát với bạn, khi nhấn xem chi tiết, tất cả thông tin sẽ được xổ ra hết cho Shop dễ xem và thống kê đối soát.


TAG: #thong ke don gh #thong ke theo tim kiem #thống kê theo tìm kiếm #Đối soát chi phí COD #doi soat chi phi COD #chi phi van chuyen #doi soat van chuyen #doi soat chi phi van chuyen #doi soat cod #đối soát COD #chi phi Cod
Nhóm bài viết liên quan