Tìm kiếm

Quy định đồng kiểm đơn hàng hoàn trả.

Đối với đơn hàng bị hoàn trả, khi Shipper trả hàng BẮT BUỘC người nhận (Shop) phải đồng kiểm với Shipper để lập biên bản ghi nhận tình trạng đơn hàng hoàn trả.


TAG: #quy định đồng kiểm đơn hàng #đồng kiểm hàng hóa #hàng hóa đồng kiểm #đơn hàng hoàn trả