Tìm kiếm

Phí giao hàng thanh toán khi nào?

Topship cấn trừ phí giao hàng trên tổng COD sau mỗi phiên thanh toán (Phiên thanh toán do bạn tùy chọn ở mục "LỊCH CHUYỂN KHOẢN" gồm nhiều tùy chọn như: 2,4,6 hàng tuần; 3,5 hàng tuần,...).


TAG: #thời gian thanh toán #phi van chuyen #thoi gian thanh toan #phí giao hàng #phi giao hang #phi giao hang thanh toan khi nao #thoi gian thanh toan don hang #thanh toán phí giao hàng #thanh toan phi giao hang #so sánh giá #chi phí vận chuyển #phi giao hang Topshi #chi phí Topship #chi phi topship #van chuyen topship #tích hợp topship #tich hop topship #hướng dẫn so sánh #huong dan so sanh #so sanh gia topship